+ * -
امروز 7 خرداد ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[56059]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[22058]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45654]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26541]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26440]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[20160]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22631]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27633]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16383]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20832]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15246]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15735]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[27226]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22458]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19440]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24279]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37538]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16670]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[28951]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19286]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14639]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[15160]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[16248]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[13097]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[21793]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40489]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20940]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19263]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[41082]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17897]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[23222]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[30926]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[23102]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[42048]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[24271]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[48957]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26523]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[34194]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[17048]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[51973]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[92782]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11619]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15857]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9378]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11916]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10556]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[16069]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9200]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9651]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14554]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]