+ * -
امروز 8 فروردين ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[55020]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21576]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[44781]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[25943]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[25821]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19734]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22035]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[26769]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[15934]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20266]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[14827]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15361]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26576]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[21897]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[18949]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[23652]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[36792]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16225]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[27917]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[18694]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14273]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14726]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15586]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12720]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[21054]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[39297]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20392]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[18777]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[40012]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17461]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22638]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[29606]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22434]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[40554]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23579]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[47117]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[25770]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[33393]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16613]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[50658]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[91237]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11311]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15516]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9126]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11634]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10315]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15736]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[8949]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9417]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14205]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]