+ * -
امروز 1 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[56344]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[22203]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45871]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26707]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26590]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[20293]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22816]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27852]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16519]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[21009]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15370]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15866]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[27404]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22604]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19575]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24456]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37772]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16804]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[29394]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19464]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14761]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[15298]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[16503]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[13206]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[22059]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40922]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[21109]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19427]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[41433]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[18042]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[23415]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[31309]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[23308]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[43113]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[24581]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[49640]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26797]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[34406]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[17191]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[52396]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[93208]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11722]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15980]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9479]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[12009]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10664]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[16191]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9294]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9758]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14670]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]