+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
طنين
دومين شعر از دفتر «آوار آفتاب» :به روي شط وحشت برگي لرزانم‌،
ريشه ات را بياويز.


من از صداها گذشتم‌.
روشني را رها كردم‌.
روياي كليد از دستم افتاد.
كنار راه زمان دراز كشيدم‌.

ستاره ها در سردي رگ هايم لرزيدند.

خاك تپيد.
هوا موجي زد.
علف ها ريزش رويا را در چشمانم شنيدند:
ميان دو دست تمنايم روييدي‌،
در من تراويدي‌.
آهنگ تاريك اندامت را شنيدم‌:
«نه صدايم
و نه روشني‌.
طنين تنهايي تو هستم‌،
طنين تاريكي تو.»


سكوتم را شنيدي‌:
« بسان نسيمي از روي خودم برخواهم خاست‌،
درها را خواهم گشود،
در شب جاويدان خواهم وزيد.»

چشمانت را گشودي :
شب در من فرود آمد.بازديد : 8547 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري آوار آفتاب طنين