+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نيايش
بيست و سومين شعر از دفتر «آوار آفتاب» :نور را پيموديم ، دشت طلا را در نوشتيم
افسانه را چيديم ، و پلاسيده فكنديم‌.


كنار شنزار ، آفتابي سايه وار ، ما را نواخت‌. درنگي كرديم‌.
بر لب رود پهناور رمز روياها را سر بريديم .
ابري رسيد ، و ما ديده فرو بستيم‌.
ظلمت شكافت ، زهره را ديديم ، و به ستيغ بر آمديم‌.
آذرخشي فرود آمد ، و ما را در ستايش فرو ديد.
لرزان ، گريستيم‌. خندان ، گريستيم‌.
رگباري فرو كوفت : از در همدلي بوديم‌.
سياهي رفت ، سر به آبي آسمان ستوديم ، در خور آسمانها
شديم‌.
سايه را به دره رها كرديم‌. لبخند را به فراخناي تهي
فشانديم .
سكوت ما به هم پيوست ، و ما «ما» شديم .
تنهايي ما در دشت طلا دامن كشيد.
آفتاب از چهره ما ترسيد .
دريافتيم ، و خنده زديم‌.
نهفتيم و سوختيم‌.
هر چه بهم تر ، تنها تر.،
از ستيغ جدا شديم‌:
من به خاك آمدم‌،و بنده شدم .
تو بالا رفتي‌، و خدا شدي .بازديد : 9307 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري آوار آفتاب نيايش