+ * -
امروز 5 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
شكپوي
ششمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :بر آبي چين افتاد ،سيبي به زمين افتاد.
گامي ماند. زنجره خواند.


همهمه اي : خنديد. بزمي بود، برچيدند.
خوابي از چشمي بالا رفت‌. اين رهرو تنها رفت ، بي ما
رفت‌.
رشته گسست‌: من پيچم‌، من تابم‌. كوزه شكست‌: من آبم‌.
اين سنگ ، پيوندش با من كو ؟ آن زنبور ، پروازش تا من
كو؟
نقشي پيدا آيينه كجا؟ اين لبخند، لب ها كو؟ موج آمد،
دريا كو؟
مي بويم‌، بو آمد. از هر سو، هاي آمد، هو آمد. من رفتم‌،
«او» آمد، «او» آمد.

 بازديد : 8255 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه شكپوي