+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
غمي غمناك
هشتمين شعر از دفتر «مرگ رنگ»:


 

شب سردي است ، و من افسرده‌.
راه دوري است ، و پايي خسته‌.


تيرگي هست و چراغي مرده‌.

مي كنم ، تنها، از جاده عبور:
دور ماندند ز من آدم ها.
سايه اي از سر ديوار گذشت ،
غمي افزود مرا بر غم ها
فكر تاريكي و اين ويراني
بي خبر آمد تا با دل من
قصه ها ساز كند پنهاني‌.

نيست رنگي كه بگويد با من
اندكي صبر ، سحر نزديك است‌:
هردم اين بانگ برآرم از دل:
واي ، اين شب چقدر تاريك است‌!

خنده اي كو كه به دل انگيزم؟


قطره اي كو كه به دريا ريزم؟
صخره اي كو كه بدان آويزم؟

مثل اين است كه شب نمناك است‌.
ديگران را هم غم هست به دل‌،
غم من ، ليك‌، غمي غمناك استبازديد : 15484 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري مرگ رنگ غمي غمناك