+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[56365]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[22214]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45885]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26721]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26602]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[20303]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22831]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27866]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16525]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[21027]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15382]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15878]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[27418]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22614]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19589]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[24476]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37792]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16809]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[29422]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19487]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14772]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[15304]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[16514]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[13215]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[22079]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40955]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[21123]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19437]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[41454]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[18053]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[23434]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[31345]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[23324]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[43375]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[24595]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[49676]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26815]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[34420]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[17200]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[52420]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[93245]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11733]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15988]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9485]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[12013]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10671]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[16209]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9302]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9766]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14677]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]