+ * -
امروز 8 ارديبهشت ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
نام صفحهبازديدقابليت نمايش
· تا انتها حضور[55629]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا هميشه تيه[21865]تمامی بازدیدکنندگان
· سمت خيال دوست[45271]تمامی بازدیدکنندگان
· تنهاي منظره[26281]تمامی بازدیدکنندگان
· چشمان يك عبور[26190]تمامی بازدیدکنندگان
· بي روزها عروسك[19978]تمامی بازدیدکنندگان
· متن قديم شب[22387]تمامی بازدیدکنندگان
· اينجا پرنده بود[27265]تمامی بازدیدکنندگان
· هم سطر، هم سپيد[16196]تمامی بازدیدکنندگان
· از آبها به بعد[20589]تمامی بازدیدکنندگان
· اكنون هبوط رنگ[15047]تمامی بازدیدکنندگان
· وقت لطيف شن[15576]تمامی بازدیدکنندگان
· نزديك دورها[26959]تمامی بازدیدکنندگان
· اي شور، اي قديم[22230]تمامی بازدیدکنندگان
· هميشه[19221]تمامی بازدیدکنندگان
· تا نبض خيس صبح[23996]تمامی بازدیدکنندگان
· دوست[37205]تمامی بازدیدکنندگان
· به باغ هم سفران[16481]تمامی بازدیدکنندگان
· نداي آغاز[28490]تمامی بازدیدکنندگان
· از سبز به سبز[19007]تمامی بازدیدکنندگان
· جنبش واژه زيست[14481]تمامی بازدیدکنندگان
· آفتابي[14973]تمامی بازدیدکنندگان
· ورق روشن وقت[15930]تمامی بازدیدکنندگان
· پرهاي زمزمه[12939]تمامی بازدیدکنندگان
· سوره تماشا[21433]تمامی بازدیدکنندگان
· شب تنهايي خوب[40014]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي ديدار[20712]تمامی بازدیدکنندگان
· تپش سايه دوست[19041]تمامی بازدیدکنندگان
· پشت درياها[40625]تمامی بازدیدکنندگان
· واحه يي در لحظه[17712]تمامی بازدیدکنندگان
· نشاني[22957]تمامی بازدیدکنندگان
· پيغام ماهي ها[30369]تمامی بازدیدکنندگان
· غربت[22799]تمامی بازدیدکنندگان
· در گلستانه[41278]تمامی بازدیدکنندگان
· آب[23920]تمامی بازدیدکنندگان
· ساده رنگ[48113]تمامی بازدیدکنندگان
· و پيامي در راه[26210]تمامی بازدیدکنندگان
· روشني‌، من‌، گل‌، آب[33848]تمامی بازدیدکنندگان
· از روي پلك شب[16869]تمامی بازدیدکنندگان
· مسافر[51384]تمامی بازدیدکنندگان
· صداي پاي آب[92239]تمامی بازدیدکنندگان
· تا گل هيچ[11485]تمامی بازدیدکنندگان
· و چه تنها[15709]تمامی بازدیدکنندگان
· به زمين[9277]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[11789]تمامی بازدیدکنندگان
· نيايش[10431]تمامی بازدیدکنندگان
· و شكستم ، و دويدم ، و فتادم[15928]تمامی بازدیدکنندگان
· ويد[9107]تمامی بازدیدکنندگان
· تراو[9554]تمامی بازدیدکنندگان
· تنها باد[14427]تمامی بازدیدکنندگان


[ 1 | 2 | 3 ]